อุปกรณ์
(Equipment)

Atago

MASTER-20M

0 - 20

Product

Description

Scale range(%)

Model

รีแฟคโตมิเตอร์

เหมาะสำหรับใช้วัด %

ค่าความเข้มข้น(Concentrate)

ของน้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ

ถูกออกแบบเป็นพิเศษเคลือบสาร

ป้องกันสนิม