top of page

ลูกค้าไม่เคยต้องการรู้ว่าเราบริหารองค์กรยังไง มีนโยบายสวยหรูหรือผลประกอบการโตกี่เปอร์เซ็น ชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ที่ดีไม่ใช่คำตอบของการตัดสินใจในครั้งนี้ เพียงแต่ตัดสินใจจากสิ่งที่จะได้รับจากเราและการดูแลปกป้องผลโยชน์ของลูกค้าคือหัวใจของ Neolube ดังพระบรมราโชวาทที่ว่า "การที่ประกอบกิจใดๆ ให้เจริญเป็นผลดีนั้นย่อมต้องอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นราก

ฐานสำคัญและพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ ให้เกิดแก่ส่วนรวมอีกด้วย"

จิรพล ชูชาติ

CEO & Founder

Ceo Talk
CEO Talk

HISTORY

บริษัท นีโอเกรท จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
น้ำมันหล่อลื่น “Neolube”


     ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีที่ Neolube ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลานานโดยเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำมัน

หล่อลื่นภาคอุตสาหกรรมและน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ทุกประเภท Neolube ได้รับการยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากกว่า 800 แห่งทั่วประเทศไทย ด้วยห้องแล็ป ทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยมีระบบคุณภาพ ISO 9001:2015, KPI, KAIZEN, 5ส, Lean, ERP
     ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่น ที่เข้ามาช่วยให้เครื่องจักรและยานยนต์ทุกชนิด สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น จากการเก็บสถิติข้อมูลการใช้งานจริงจากลูกค้า ทำให้เราตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     บริษัท นีโอเกรท จำกัด
ภูมิใจที่ได้พัฒนาสินค้าด้วยความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์ เพื่อให้ก้าวทันต่อความต้องการของลูกค้า ให้สมกับนโยบายคุณภาพที่ว่า “เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า การบริการและการส่งมอบ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บริหารงานบนระบบ

ISO 9001:2015

รับรองมาตราฐานโดย

กรมธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงาน

HISTORY
โครงการมือนี้เพื่อน้อง

CSR

มือนี้เพื่อน้อง

โครงการมือนี้เพื่อน้อง บ.นีโอเกรท จำกัด ร่วมกับ บ.เอ็กเซดี้

จำกัด กว่า 11 ปีที่ผ่านมาเราได้สานต่อความฝันให้กับน้อบนภูเขาสูง บริจาคอุปกรณ์การเรียน หนังสือ อุปกรณ์กีฬา ของเด็กเล่น เสื้อผ้าผ้าห่ม บูรณะซ่อมแซม ทาสี ต่อเติมโรง-

เรียนและติดตั้งระบบไฟฟ้า Solar Cell ให้กับน้องๆ

 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

 กลุ่มบ้านแม่ลอทะ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

SLIDE HERE

CSR
bottom of page